Django by example Book

Building a Social Website with Django – Phần 6

Dịch từ: Django by example – Antonio Melé Trong phần 6 của series này, chúng ta sẽ cover qua các mục chính sau: Using the message framework Building a custom authentication backend Authentication using Facebook Authentication using Twitter Authentication using Google Using the message framework Khi thao tác với các hành động của người dùng, bạn… Continue reading Building a Social Website with Django – Phần 6

Django by example Book

Building a Social Website with Django – Phần 5

Dịch từ: Django by example – Antonio Melé Trong Phần 5 của series này, chúng ta sẽ cover qua các phần sau: Cho phép User đăng ký tài khoản trên website. Cho phép User có thể chỉnh sửa profile. USER REGISTRATION AND USER PROFILES User tồn tại trong hệ thống bây giờ có thể login, logout,… Continue reading Building a Social Website with Django – Phần 5

Django by example Book

Building a Social Website with Django – Phần 4

Dịch từ: Django by example – Antonio Melé CHANGE PASSWORD VIEWS Chúng ta cũng cần cho phép người dùng thay đổi mật khẩu khi họ đăng nhập vào website. Chúng ta sẽ tích hợp views xác thực trong Django cho phép người dùng thay đổi password. Mở file urls.py của ứng dụng account và thêm vào… Continue reading Building a Social Website with Django – Phần 4

Django by example Book

Building a Social Website with Django – Phần 3

Dịch từ: Django by example – Antonio Melé SỬ DỤNG AUTHENTICATION VIEWS TRONG DJANGO Django tích hợp nhiều forms và views trong framework authentication để cho bạn có thể tùy chọn sử dụng. View login bạn đã tạo là một ví dụ tốt để hiểu quy trình xác thực người dùng trong Django. Tuy nhiên, bạn… Continue reading Building a Social Website with Django – Phần 3

Django by example Book

Building a Social Website with Django – Phần 2

Dịch từ: Django by example – Antonio Melé TẠO MỘT VIEW LOG-IN Chúng ta sẽ bắt đầu bằng cách sử dụng Django authentication framework  cho phép user log-in đến website của chúng ta. View của chúng ta nên thực hiện các hành động theo sau: Nhận thông tin username và password từ user. Kiểm tra thông… Continue reading Building a Social Website with Django – Phần 2

Django by example Book

Building a Social website with Django – Phần 1

Dịch từ: Django by example – Antonio Melé Phần đầu tiên này chúng ta sẽ đi qua các mục chính: Tạo một project social website Starting project social website Sử dụng Django authentication framework Trong chương trước, bạn đã học cách làm thế nào để tạo sitemap và feeds, và bạn xây dựng một bộ công… Continue reading Building a Social website with Django – Phần 1