Sách đang đọc · The principle of OOP in JavaScript

Chương 2 – Functions

  Như đã thảo luận trong Chương 1, functions thực sự là 1 object trong JS. Các đặc tính của function – những gì phân biệt nó với bất kỳ object khác- là sự hiện diện của một internal property gọi là [[Call]]. Internal properties không truy cập trên code nhưng định nghĩa hành vi… Continue reading Chương 2 – Functions

Sách đang đọc · The principle of OOP in JavaScript

Chương 1 – Kiểu tham trị và tham chiếu trong JavaScript

What are Types? Mặc dầu JavaScript không có khái niệm class, nó vẫn sử dụng 2 kiểu dữ liệu: tham trị và tham chiếu. Kiểu tham trị được lưu trữ như kiểu dữ liệu cơ bản. Kiểu tham chiếu được lưu trữ như objects, nơi mà nó chỉ tham chiếu đến vị trí trong bộ… Continue reading Chương 1 – Kiểu tham trị và tham chiếu trong JavaScript

Refactoring - Improve Code Exist · Sách đang đọc

Các kỹ thuật Refactoring Code

Refer: Refactoring: Improving the Design of Existing Code Book Extract Method Code: Refactoring Code: No Local Variables Code: Refactoring Code: Using Local Variables Code: Refactoring Code: Reassigning a Local Variable Code: Refactoring Code: Inline Method Code: Refactoring Code: Inline Temp Code: Refactoring Code: Replace Temp with Query Code: Refactoring Code: Introduce Explaining Variable Code: Refactoring Code: More… Continue reading Các kỹ thuật Refactoring Code

Chuyển đổi lớn · Sách đang đọc

Chuyển đổi lớn – Từ nhiều tới ít

Trích từ chương 7 – Từ nhiều tới ít. Chuyển đổi lớn – Nicholas Carr Chad Hurley và Steve Chen,  cùng với một người bạn thứ ba, Yawad Karem, đã nảy sinh ý tưởng khai trương một dịch vụ để chia sẻ phim sau một bữa liên hoan ăn tối vào đầu năm 2005. Họ… Continue reading Chuyển đổi lớn – Từ nhiều tới ít

Chuyển đổi lớn · Sách đang đọc

Sự khởi đầu của Web 2.0

Chuyển đổi lớn – Nicholas Carr Dấu hiệu rõ ràng đầu tiên cho làn sóng thứ hai của Internet – thứ được đặt tên là Web 2.0 – đột nhiên xuất hiện vào mùa hè năm 1999. Nó đến dưới dạng một chương trình phần mềm nhỏ, miễn phí gọi là Napster. Được viết trong… Continue reading Sự khởi đầu của Web 2.0

Sách đang đọc

Chapter 3: Measure Twice, Cut Once: Upstream Prerequisities (Code Complete 2)

CHƯƠNG 3: Mài rìu 2 lần trước khi cưa. Các điều kiện cần thiết trên thượng tầng Các điểm chính – Mục đích chính của việc chuẩn bị cho xây dựng là giảm thiểu rủi ro. Hãy chắc rằng các hoạt động chuẩn bị của bạn mang lại hiệu quả giảm thiểu rủi ro hơn là gia tăng… Continue reading Chapter 3: Measure Twice, Cut Once: Upstream Prerequisities (Code Complete 2)