Sách đang đọc · The principle of OOP in JavaScript

Chương 2 – Functions

  Như đã thảo luận trong Chương 1, functions thực sự là 1 object trong JS. Các đặc tính của function – những gì phân biệt nó với bất kỳ object khác- là sự hiện diện của một internal property gọi là [[Call]]. Internal properties không truy cập trên code nhưng định nghĩa hành vi… Continue reading Chương 2 – Functions

Sách đang đọc · The principle of OOP in JavaScript

Chương 1 – Kiểu tham trị và tham chiếu trong JavaScript

What are Types? Mặc dầu JavaScript không có khái niệm class, nó vẫn sử dụng 2 kiểu dữ liệu: tham trị và tham chiếu. Kiểu tham trị được lưu trữ như kiểu dữ liệu cơ bản. Kiểu tham chiếu được lưu trữ như objects, nơi mà nó chỉ tham chiếu đến vị trí trong bộ… Continue reading Chương 1 – Kiểu tham trị và tham chiếu trong JavaScript